Lawyer Trinh Huu Long, Editor-in-Chief of Law Faculty of Journalism, talks about sensitive things that Northerners should know about Southerners, and vice versa there are basic things.


Excerpt:

Vì sao người Sài Gòn dị ứng với những khẩu hiệu thời chiến tranh còn người miền Bắc thì vô tư khi dùng nó? Dịch dã tan hoang, lòng người càng thêm phân tán vì những khầu hiệu "Giải phóng miền Nam" để nói về việc từ Bắc vào Nam chống dịch. Luật sư Trịnh Hữu Long, một người hoàn toàn lớn lên ở miền Bắc XHCN, Chủ Bút của Luật Khoa Tạp Chí, nói về những điều nhạy cảm mà người miền Bắc nên biết về người miền Nam, và ngược lại có những điều cơ bản mà người Nam cần biết về đồng bào của mình ở miền Bắc.


English Translation:

Why are Saigon people allergic to wartime slogans and Northerners carefree in using it? The epidemic was devastated, people's hearts were even more scattered because of the slogans "Liberate the South" to talk about going from the North to the South to fight the epidemic. Lawyer Trinh Huu Long, a man who was completely raised in the North of the Socialist Republic of Vietnam, Editor-in-Chief of Law Faculty of Journalism, talks about sensitive things that Northerners should know about Southerners, and vice versa there are basic things. that Southerners need to know about their compatriots in the North.

Listen to the Podcast here.


Download: