Marc Knapper, US Ambassador to Vietnam, congratulated journalist and human rights defender Pham Doan Trang, for being awarded as one of the 2022 International Women Of Courage given by the US State Department.  


0:00
/
Credit: U.S. Embassy in Hanoi

Post caption in Vietnamese:

Hoa Kỳ cam kết ủng hộ một Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập. Sự cởi mở, minh bạch và lắng nghe tất cả những tiếng nói và quan điểm khác nhau chỉ giúp Việt Nam phát triển hơn. Những hoạt động vì bình đẳng giới và tăng quyền cho phụ nữ của Phạm Đoan Trang đã khơi gợi cảm hứng cho hàng triệu phụ nữ Việt Nam yêu cầu được tôn trọng và theo đuổi sự nghiệp trong những lĩnh vực mà vốn đàn ông chiếm ưu thế. Sự vận động của bà đã thúc đẩy một xã hội bao trùm hơn và những hoạt động của bà liên quan đến các vấn đề môi trường đã giúp bảo vệ một Việt Nam hưng thịnh hơn cho thế hệ mai sau. Chúng tôi xin tuyên dương những hoạt động trong hoà bình của bà vì một Việt Nam bình đẳng, bao trùm hơn và phát triển hơn.


Post caption in English:

The United States is committed to supporting a strong, prosperous, independent Vietnam. Openness, transparency, an inclusive society, and the inclusion of all voices and views can only help Vietnam prosper. Pham Doan Trang’s work for gender equality and women’s empowerment has inspired millions of Vietnamese women to demand respect and pursue careers in fields traditionally dominated by men. Her advocacy on environmental issues has helped protect a greener Vietnam for the next generation. We applaud her peaceful advocacy for a more just, inclusive, and verdant Vietnam.


Download: