News

THÔNG BÁO: LIV bổ nhiệm Trần Quỳnh Vi làm giám đốc điều hành từ ngày 1/9/2023 [VI/EN]

THÔNG BÁO: LIV bổ nhiệm Trần Quỳnh Vi làm giám đốc điều hành từ ngày 1/9/2023 [VI/EN]
Trần Quỳnh Vi tại văn phòng LIV ở Đài Bắc, Đài Loan, ngày 31/8/2023. Ảnh: Trịnh Hữu Long/ LIV.
In: News

Kể từ ngày 1/9/2023, cô Trần Quỳnh Vi - đồng giám đốc - trở thành giám đốc điều hành của tổ chức Sáng kiến Pháp lý Việt Nam (LIV) theo một nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

Nghị quyết này thay thế cơ chế đồng giám đốc (hai người) bằng cơ chế giám đốc điều hành (một người). Đồng giám đốc Trịnh Hữu Long thôi giữ chức kể từ ngày 1/9 và chuyển hẳn sang vai trò tổng biên tập của Luật Khoa tạp chí - một dự án của LIV.

Trần Quỳnh Vi là đồng sáng lập viên của LIV năm 2014 và là đồng giám đốc của LIV kể từ tháng 12/2016. Cô vốn là luật sư tại tiểu bang California, Hoa Kỳ trước khi chuyển sang hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực nhân quyền từ năm 2015.

Trần Quỳnh Vi là công dân Việt Nam và Hoa Kỳ. Cô rời Việt Nam sang định cư tại Hoa Kỳ từ năm 12 tuổi. Cô có bằng cử nhân tâm lý học tại Đại học UC Davis, bằng luật tại Đại học Luật Lincoln (Lincoln Law School) và bằng thạc sĩ báo chí tại Đại học Columbia.

Tại LIV, ngoài vai trò chủ chốt trong ban lãnh đạo, Trần Quỳnh Vi là tổng biên tập của The Vietnamese Magazine - một dự án báo chí tiếng Anh của LIV - kể từ khi ra mắt tạp chí vào tháng 11/2017. Cô sẽ tiếp tục đóng vai trò này khi nhậm chức giám đốc điều hành của LIV.

LIV thay đổi cơ chế lãnh đạo lần này để tăng cường tính hiệu quả trong công tác quản lý lẫn sản xuất nội dung. Sự thay đổi này không ảnh hưởng tới cam kết của LIV với sứ mệnh xiển dương báo chí độc lập, nhân quyền, dân chủ và pháp quyền tại Việt Nam, cũng như với các dự án mà LIV đang thực hiện.

LIV chân thành cảm ơn quý độc giả, các đối tác và nhà tài trợ đã luôn ủng hộ các hoạt động của chúng tôi trong gần chín năm qua. LIV đang phát triển một cách bền vững nhờ sự ủng hộ quý báu đó của các bạn.

Hội đồng Quản trị
Sáng kiến Pháp lý Việt Nam


Legal Initiative Vietnam (LIV) announces the appointment of Ms. Tran Quynh Vi as its new Executive Director, effective September 1, 2023. This transition marks a significant milestone in LIV's journey toward enhancing organizational efficiency and reinforcing its commitment to the values of independent journalism, human rights, democracy, and the rule of law in Vietnam.

The decision to appoint Ms. Tran Quynh Vi as Executive Director comes from a resolution passed by the Board of Directors, replacing the previous co-director mechanism with a single executive director. With deep gratitude and appreciation, LIV acknowledges the invaluable contributions of Co-director Trinh Huu Long, who has stepped down from his position to assume the role of Editor-in-Chief of Luat Khoa magazine, a project under LIV's umbrella.

Ms. Tran Quynh Vi co-founded LIV in 2014 and has been a co-director since December 2016. Her career trajectory is a testament to her unwavering dedication to human rights and journalism. Originally a lawyer in the state of California, USA, Ms. Tran Quynh Vi transitioned to the field of human rights in 2015, ultimately becoming a prominent advocate for these crucial causes.

As a dual citizen of Vietnam and the United States, Ms. Tran Quynh Vi has a unique perspective that informs her work. Her academic background includes a bachelor's degree in psychology from UC Davis, a law degree from Lincoln Law School, and a master's degree in journalism from Columbia University.

In addition, Ms. Tran Quynh Vi has been the editor-in-chief of The Vietnamese Magazine, an English journalism project launched by LIV in November 2017. She will continue to fulfill this important role as she assumes the position of executive director of LIV.

This leadership transition reflects LIV's commitment to evolving its management structure for increased efficiency in content production and overall operations. It is important to note that this change does not in any way diminish LIV's steadfast dedication to its core mission, which is centered on promoting independent journalism, human rights, democracy, and the rule of law in Vietnam, along with the projects that LIV actively supports.

LIV extends its heartfelt gratitude to its readers, partners, and sponsors for their unwavering support over nearly nine years. The organization's growth and sustainability are directly attributable to the invaluable support of its dedicated stakeholders.

Board of Directors
Legal Initiatives for Vietnam

More from Legal Initiatives for Vietnam
Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Legal Initiatives for Vietnam.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.